Regulamin Konkursu „Majsterkowanie z Euroloan”

§ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin określa zasady i warunki organizacji Konkursu, uczestnictwa w nim oraz prowadzenia Konkursu i wyłonienia jego Laureatów.

§ II. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest:
  Mash Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Aleje Jerozolimskie 172 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za nr 0000422999, świadcząca usługi pod marką Euroloan
 2. Jednostką odpowiedzialną za kontakt jest Dział Marketingu Mash Poland Spółki z o.o. Szczegółowych informacji na temat Konkursu Organizator udziela pod adresem e-mail: konkurs@euroloan.com
 3. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie 4 kreatywnych prac (lub więcej w zależności od wyniku głosowania internautów) tzn. wykonanych samodzielnie przez uczestników Konkursu przedmiotów z zakresu wyposażenia wnętrz i ogrodu, dekoracji, umeblowania, rękodzieła artystycznego, drobnych wynalazków o charakterze mechanicznym. Zgłoszone na Konkurs przedmioty powinny być wykonane w oparciu o własny projekt.

§ III. ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, bez ograniczeń zawodowych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej i pracownicy Organizatora oraz jego współpracownicy, a także członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

§ IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza karty zgłoszenia konkursowego, dostępnego na stronie Internetowej Konkursu który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz wgranie na stronę majsterkowaniezeuroloan.pl pliku graficznego lub wideo, prezentującego zgłaszaną pracę wraz z opisem jej tworzenia, zgodnego ze specyfikacją określoną w § V ust.1.4. niniejszego Regulaminu. W celu zapewnienia pełnej bezstronności w ocenie prac, uczestnictwo w Konkursie jest anonimowe, a uczestnicy posługują się wyłącznie Nickiem, składającym się conajmniej z 3 cyfr i 3 liter. Nick nie może zawierać imienia ani nazwiska uczestnika. Wraz z Nickiem uczestnik podaje hasło, które również nie może zawierać imienia ani nazwiska uczestnika, a które to hasło posłuży weryfikacji osoby w przypadku wyłonienia laureatów bądź innej konieczności bezpośredniego kontaktu Organizatora z uczestnikiem.
 2. Wypełniona karta zgłoszenia, o której mowa w ust. 1, stanowi oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu i akceptację warunków określonych w Regulaminie.
 3. Wypełniona karta zgłoszenia, o której mowa w ust. 1, może być również dostarczona drogą mailową na adres konkurs@euroloan.com.
 4. Wypełniając kartę zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę, aby jego praca konkursowa zamieszczana na stronie internetowej była opatrzona jego Nickiem.
 5. W przypadku niewypełnienia karty zgłoszenia w całości lub w części, bądź wadliwego jej wypełnienia, lub w przypadku gdy w terminie do 2 dni od dnia wpływu ww. formularza praca nie pojawi się na stronie zgodnie z przyjętą procedurą, użytkownik powinien zgłosić się do Organizatora drogą mailową na adres konkurs@euroloan.com. Do momentu przesłania uzupełnionej /poprawionej karty zgłoszenia, takie zgłoszenie nie jest brane pod uwagę w Konkursie.
 6. Zdjęcia/wideo prezentujące uczestnika zamiast wykonanej przez niego pracy nie będą uwzględniane w Konkursie.
 7. W Konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, do których uczestnikowi Konkursu przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przesłana praca, jej zdjęcie/video zostały wykonane przez uczestnika samodzielnie i praca nie jest obciążona prawami osób trzecich. W przypadku, zgłoszenia przez osoby/podmioty trzecie roszczeń wobec Organizatora w związku ze zgłoszoną przez uczestnika pracą i/lub dostarczonym zdjęciem/video uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie uregulować istniejące roszczenia lub pokryć wszelkie uzasadnione koszty, które dla obrony swoich praw poniesie Organizator, jeżeli roszczenia zostaną skierowane przeciwko niemu.
 8. Nadesłane na Konkurs prace, spełniające wymogi niniejszego Regulaminu, zostaną zamieszczone na stronie internetowej majsterkowaniezeuroloan.pl w zakładce „Zgłoszone prace” i będą również oceniane przez internautów.

§ V. WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA

 1. Praca powinna:
  1.1. Charakteryzować się ciekawą i nietypową formą.
  1.2. Być wykonana w całości przez Uczestnika Konkursu.
  1.3. Mieć praktyczne zastosowanie w codziennym życiu.
  1.4. Zostać sfotografowana z 3 ujęć i zapisana w formacie JPG, rozdzielczość 300 dpi, lub nagrana w formie wideo
  1.5. Zostać opisana w maksymalnie 800 znakach ze spacjami. Opis powinien zawierać sposób wykonania pracy, jej przeznaczenie oraz nick Wykonawcy.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace / 3 oddzielne zgłoszenia.
 3. Uczestnik może zgłosić na Konkurs pracę stanowiącą wyłączny wytwór jego działalności.

§ 6 VI. TERMIN ROZPOCZĘCIA KONKURSU I NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Konkurs rozpoczyna się 5 września i kończy 19 października 2018 roku o godz. 12.00. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 2. W terminie wskazanym w ust.1 uczestnik Konkursu nadsyła swoją pracę przez wgranie na stronę zdjęć/wideo wraz z opisem pracy lub przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail określony w § II ust. 2. niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

§ 7 VII. KOMISJA KONKURSOWA, OCENA PRAC KONKURSOWYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. W skład komisji Konkursu wchodzą:
  1. Katarzyna Ogórek, autorka bloga www.twojediy.pl,
  2. Darek Wardziak (Darek Stolarz), uczestnik programów telewizyjnych „Darek Solo”, „Dorota was urządzi”, „Polowanie na kuchnię”, „Polowanie na mieszkanie”, „Domowe rewolucje”, „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”,
  3. Łukasz Więcek, autor portalu www.majsterkowo.pl
   oraz
  4. dwie osoby reprezentujące Organizatora:
  5. Juho Wallenius – Group CMO of Mash
   Grzegorz Kasprzyk – Country Marketing ManagerKomisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny prac.
 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w § V Regulaminu Konkursu, i wyłania Laureatów Konkursu.
 3. Za Laureatów Konkursu, o których mowa w ust. 3, rozumie się autorów nagrodzonych prac zgodnie z przepisami § X ust. 1.

§ IX OCENA PRAC PRZEZ INTERNAUTÓW, GŁOSOWANIE

 1. Internauci mogą wybrać swojego kandydata do nagrody, oddając w dniach od 5 września 2018 r. od godz. 10:00 do dnia 26 października 2018 r. do godz. 23:59 swoje głosy na wybraną pracę.
 2. Każdy internauta ma tylko jeden głos i może zagłosować tylko jeden raz na jedną pracę.
 3. Głosowanie będzie odbywać się na stronie internetowej Konkursu majsterkowaniezeuroloan.pl w następujący sposób: zaznaczając przycisk „Głosuj”.

§ X. NAGRODY

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną dla Zwycięzcy Konkursu w wysokości 5 556 zł brutto( 5000 zł netto) oraz nagrody o wartości 3 334 zł brutto ( 3000 zł netto) za zajęcie drugiego miejsca i 2000 zł netto za zajęcie trzeciego miejsca/Laureaci Konkursu/.
 2. Dodatkowo Organizator przyzna nagrodę internautów w wysokości 5 556 zł brutto (5000 zł netto) dla wykonawcy pracy, która otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu prowadzonym w dniach 5 września – 26 października na stronie majsterkowaniezeuroloan.pl /Laureat Internautów/.
 3. Kwota nagrody brutto obejmuje kwotę nagrody netto oraz kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierany jest w wysokości 10% od nagrody przekraczającej 2000 zł. Płatnikiem tego podatku jest Organizator. Po potrąceniu należnego podatku, który zostanie odprowadzony do urzędu skarbowego , kwota nagrody netto zostanie wypłacona Laureatom na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 4. Organizator dopuszcza możliwość, że ta sama osoba zostanie Laureatem Konkursu i Laureatem Internautów. W takim przypadku otrzyma ona obie nagrody.
 5. W przypadku, gdy kilka osób otrzyma taką samą liczbę głosów od internautów nagroda, o której mowa w ust.2 zostanie podzielona między te osoby.
 6. Wyniki Konkursu – nazwiska Laureatów Konkursu i Laureata Internautów, o ile Laureaci wyrażą na to zgodę, oraz zdjęcia prac -zostaną zamieszczone na stronie majsterkowaniezeuroloan.pl, a także podane do wiadomości publicznej w informacji prasowej wysyłanej do mediów.

§ XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu w tym głosowania internautów nastąpi 6 listopada 2018 r.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w serwisie internetowym majsterkowaniezeuroloan.pl, przy czym Laureaci Konkursu i Laureat Internautów będą powiadomieni o ich wyborze w formie informacji na stronie konkursowej (prace zostanę wyróżnione). Po wyłonieniu zwycięzców, laureaci powinni niezwłocznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu, przesłać do Organizatora kod potwierdzający ich prawa do nagrody .
 3. Nagrody zostaną wypłacone Laureatom Konkursu i Laureatowi Internautów przez przelanie kwoty netto nagrody na rachunek bankowy wskazany w odpowiedzi na wiadomość e-mail z informacją o rozstrzygnięciu Konkursu, w terminie do 30 listopada 2018 r. /liczy się data obciążenia rachunku Organizatora/. Niewskazanie rachunku bankowego uniemożliwi dokonanie wypłaty nagrody.
 4. Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ XII. PRAWA DO PRAC

 1. Przesyłając fotografię lub wideo, dokumentującą wykonaną pracę, uczestnik konkursu udziela jednocześnie Organizatorowi nieodpłatnie, na okres 3 lat na terytorium Polski i Europy licencji do korzystania ze zdjęcia/ wideo swojej pracy /umowa licencji/ , na następujących polach eksploatacji:
  a. 1.1. Zwielokrotnianie w Internecie w tym na każdym nośniku, w formie papierowej, jak i audiowizualnej /w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego/;
  b. 1.2. Wprowadzanie do obrotu w Internecie, w tym wielokrotne rozpowszechnianie /w całości i we fragmentach/ oraz na portalach społecznościowych Facebook, Instagram;
  c. 1.3. Publiczne rozpowszechnianie w Internecie, w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz stronach internetowych członków Grupy Mash, do której należy Organizator, na portalach społecznościowych: Facebook , Instagram;
  d. 1.4. Wprowadzanie do pamięci komputerów Organizatora oraz Grupy Mash, do której Organizator należy.
 2. Laureaci Konkursu i Laureat Internautów przeniosą na Organizatora, składając stosowne oświadczenie, o którym mowa w punkcie 2 załącznika nr 2, nieodpłatnie prawo własności nośników, na których utrwalono ich pracę oraz udzielą Organizatorowi na okres 3 lat, na terytorium Polski i Europy nieodpłatnej licencji do korzystania ze zdjęcia/wideo jego pracy, w tym prawa do udzielania sublicencji oraz przeniosą na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji:
  a. Wszelkie utrwalanie w dowolnej formie przez Organizatora i w dowolny sposób;
  b. Wykorzystywanie w każdej formie i na wszelkie potrzeby, w tym związane z reklamą, promocją, sprzedażą produktów i usług itp., w tym na nośnikach reklamy, materiałach reklamowych, gazetach, czasopismach, w mediach, ulotkach, plakatach, banerach, bilbordach itd.;
  c. Zwielokrotnianie, także w Internecie, w tym na każdym nośniku, w formie papierowej, jak i audiowizualnej /w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego/;
  d. Wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których pracę utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych;
  e. Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  f. Wprowadzanie do obrotu, także w Internecie, w tym wielokrotne rozpowszechnianie /w całości i we fragmentach/, poprzez emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacjach telewizyjnych, także satelitarnych.
  g. Publiczne rozpowszechnianie także w Internecie, w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz stronach internetowych członków Grupy Mash, do której należy Organizator, na portalach społecznościowych: Facebook , Instagram;
  h. Publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tego dostęp, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  i. Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany, modyfikowanie, tworzenie innych utworów w oparciu o pracę;
  j. Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity;
  k. Wprowadzanie do pamięci komputerów Organizatora oraz Grupy Mash, do której Organizator należy.
 3. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w ust.1, następować będzie z momentem przesłania zdjęcia lub wideo do Konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, zawierającą stosowne oświadczenie uczestnika w tym zakresie, a udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2, następować będzie z datą złożenia oświadczenia o jej udzielenie w brzmieniu określonym w punkcie 2 Załącznika nr 2.
 4. Licencja dotyczy wielokrotnego korzystania z pracy, bez ograniczenia ilościowego.
 5. Organizator uprawniony jest do dowolnego wyznaczania terminu rozpowszechnienia pracy. Nierozpowszechnianie jej w wyznaczonym przez Uczestnika Konkursu terminie nie powoduje wygaśnięcia umowy licencji.
 6. Laureaci Konkursu w ramach licencji przenoszą na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na sporządzanie opracowań, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2. bez obowiązku wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy utworu pierwotnego.
 7. Organizator ma prawo do korzystania z utworu w sposób przez siebie dowolnie wybrany, bez obowiązku oznaczania utworu nazwiskiem czy pseudonimem twórcy.

§ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu na czas jego trwania dostępny jest na www.majsterkowaniezeuroloan.pl
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.